مقالات ما

 

INCOTERMS 2000
Chart of Responsibility
When negotiating an international sales contract, both parties need to pay as much attention to the terms of sale as to the sales price.  To make it as clear as possible, an international set of trade terms (INCOTERMS) has been adopted by most countries that defines exactly the responsibilities and risks of both the buyer and seller including while the merchandise is in transit.

 

 

    نحوه عملکرد دستگاه های TDEM (الکترومغناطيس)

TDEM مخفف الکترو مغناطیس در حوزه زمان است و TEM الکترو مغناطیس گذرا است. وقتی جریان به طور ناگهانی قطع می شود میدان مغناطیسی که توسط حلقه ایجاد شده دچار تغییر شده (شکل1) و این تغییر ایجاد جریان الکتریکی می کند (جریان های اِدی) که پس از بر هم کنش با جسم رسانا در داخل زمین (شکل2) ایجاد میدان مغناطیسی ثانویه ای نموده که توسط اين دستگاه اندازه گیری می شود. تغییرات رسانایی در داخل زمین باعث ایجاد میدان مغناطیسی با اندازه و مشخصات افت متفاوت می شود. با این روش می توان ساختارهای الکتریکی با عمق کم را آشکار نمود.