تجربيات حرفه ای موسسان:

  مديران و موسسان اين شرکت دارای تجارب درخشانی در زمينه طراحی و اجرای پروژه های گوناگونی چون پروژه اکتشافی به روشEMAP (چيدمان آرايه های الکترومغناطيسی) در ناحيه کپه داغ غربی را دارند. اين پروژه نخستين پروژه در نوع خود بود که در ايران به دست متخصصين و کارشناسان ايرانی توسط يک شرکت ايرانی انجام شد.

 

تاسيس شرکت:

تاسيس اين شرکت در راستای موفقيت اعضای موسس آن در سال 1386 و در پی هدايت يک تيم از کارشناسان داخلی و خارجی و پيروزی در مناقصه ي اکتشافات شرکت ملی نفت ايران در پروژه ی اکتشافی به روشEMAP تحت سرپرستی و هدايت فنی اين گروه انجام گرفت. لازم به ذکر است که اين پروژه، نخستين پروژه در اين زمينه در ايران بود که به دست متخصصين ايرانی در کشور انجام شد. کليه محاسبات فنی، مهندسی و مالی، مذاکرات با پيمانکار خارجی و مراحل مختلف مديريت قرارداد، پروژه، اجرا، فنی و تربيت نيروهای متخصص ايرانی زير نظر مستقيم موسسان شرکت کاوش گستران پيشرو موفقيت انجام گرفت.

 

    نمایندگی های بین المللی شرکت:

 پس از کسب موفقيت در اين رشته، موسسان شرکت تصميم بر تاسيس شرکتی گرفتند تا اين روش نوين را در کشور به طور تخصصی گسترش داده و خدمات ارزنده ای به متقضايان داخلی از جمله شرکت ملی نفت ايران ارايه دهند. بر اساس اهداف از پيش تعيين شده توسط موسسان، اين شرکت موفق به اخذنمايندگی انحصاری شرکت تيم 814 (Team 814 China Nonferrous Metal and Geological Exploration Bureau of Jiang-Su Province Co.) در ايران و خاورميانه گرديد و همچنين در پی آن تفاهم نامه همکاری خود با شرکت سرمايه گذاری فلزات غيرآهنی شرق چين (Jiangsu Eastern China None-ferrous Investment Holding Co.Ltd.) را به امضا رساند تا بتواند به گام بلندتری در پيشبرد اهداف و دورنماهای خود بردارد.

 

    فعالیت جاری شرکت:

هم اکنون اين شرکت در زمينه ارايه خدمات مشاوره، هدايت عمليات، کنترل پروژه و برنامه ريزی، تامين نيروی انسانی و خدمات مهندسی در رشته های گوناگون برای صنایع، کارخانجات بزرگ و کوچک، نیروگاه ها، شرکت ملی نفت ایران و همچنین تامین قطعات و ارایه خدمات وابسته به فعالیت های خود با شرکت ها و سازمان های گوناگون همکاری می کند.

از ديگر خدمات اين شرکت توان برداشت، تفسير و پردازش داده های غيرلرزه ای حاصل از عمليات مغناطيس سنجی زمينی و هوايی، برداشت الکترومغناطيس، مگنتوتلوريک و اريه نقشه های زمين شناسی در حوزه معدن، نفت و گاز اشاره کرد.

در حوزه بازرگانی اين شرکت قادر به تامين تجهيزات و ارايه خدمات به کارخانجات و صنايع زيربنايی کشور بوده و با تکيه بر همکاران خارجی خود می تواند بهترين خدمات را در کمترين زمان در اختیار متقاضیان قرار دهد.

 

بخشی از اصلی ترين خدمات شرکت مشاوره و مهندسی کاوش گستران پيشرو پارس به قرار زير خلاصه می گردند:

  • ارایه خدمات، راه اندازی  و نصب تجهیزات صنایع، کارخانجات و  نیروگاه ها.

  • تامین قطعات و لوازم مصرفی مربوط به صنایع، کارخانجات و نیروگاه ها.

  • طراحی، راه اندازی و نصب تجهیزات سامانه های ایمنی و اطفا حریق.

  • جمع آوری و پردازش داده ها و اطلاعات مهندسي.

  • اجرای کليه پروژه های اکتشافی معدنی و زمين شناسی.

  • برنامه ريزی و کنترل جامع پروژه.

  • کنترل و مديريت مواد و تجهيزات پروژه.

  • مديريت ارتباطات و خدمات اداری پروژه.

  • مديريت هزينه های پروژه و هزينه های جاری.

 • انجام کليه ی خدمات تدارکات پروژه.

  • آموزش وتربيت نيروهای دوره ديده در راستای خدمات و فعالیت های چاری.

 

اين شرکت بر اساس ساختاری پروژه محور اداره می شود، كه با توجه به سازمان و سمت های مورد نياز برای پروژه، نفرات و خدمات لازم زير نظر مدير پروژه به صورت مستقل از سير پروژه ها به فعاليت می پردازند.