متخصصين و مديران اين شرکت آماده هستند تا دانش و تجربيات منحصر به فرد خود در محيط های کاری شما را در اختيارتان قرار دهند. بخشی از اين خدمات شامل موارد زير هستند:

الف- پایش و مدیریت پروژه: دایره مدیریت پروژه این شرکت واحدی پیشرفته و چندگانه نگر است که مهارت را مرکز توجه و نظم را برای اطمینان از پایان پروژه های شما در زمان مقرر و مطابق با بودجه از پیش تعیین شده در دستور کار خود قرار داده است تا اطمینان یابد که همه ی پیش نیازهای پروژه در چهارچوب گفته شده به دست آمده است. عملکرد مدیریت پروژه این شرکت با بکارگیری پیکربندی این دانش و بر اساس معیارهای این مبحث استوار گشته است. فعالیت های مدیریتی ما شامل موارد زیر بوده اما تنها به آنها محدود نمی شود:

 • برنامه ريزی و کنترل جامع پروژه.

 • کنترل و مديريت مواد و تجهيزات پروژه.

 • مديريت ارتباطات و خدمات اداری پروژه.

 • مديريت هزينه های پروژه و هزينه های جاری.

 

ب- محدوده های اکتشافی: شناسايی مشکلات زمين شناسی و توپوگرافی پيش رو، شرايط آب و هوايی محيط هر پروژه، مسيرهای دسترسی به ايستگاه های داده برداری، ايمنی و امنيت در محدوده های کار و شناخت محيط های خطرناک و همچنين جانمايی کمپ های دايم و موقت است. فعالیت های مشاوره ای و مدیریتی  ما شامل موارد زیر بوده اما تنها به آنها محدود نمی شود:

  • جمع آوری و پردازش داده ها و اطلاعات مهندسي.

 • اجرای کليه پروژه های اکتشافی معدنی و زمين شناسی.

 • بازاريابی و فروش محصولات و تجهيزات وابسته به آن.